top of page

Όροι και προϋποθέσεις σύμβασης Simple Live 

1.Αντικείμενο της υπηρεσίας

 • Με την παρούσα σύμβαση η C GROUP AE, στο εξής “εταιρεία”, που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Μεσογείων 303, παραχωρεί στον αντισυμβαλλόμενο, στο εξής “πελάτης”, την χρήση της υπηρεσίας Simple Live έναντι του συμφωνηθέντος τιμήματος.

 • Το Simple Live είναι σουίτα εφαρμογών διαχείρισης χώρων εστίασης και άλλων επιχειρήσεων, με προαιρετική χρήση φορολογικού μηχανισμού ΕΑΔΦΣΣ drivers τύπου Α ή χρήση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 • Ο πελάτης έχει την δυνατότητα δυνατότητα upload δεδομένων σε servers(cloud) της εταιρίας και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων για τα ως άνω δεδομένα από τον πελάτη μέσω διαδικτύου. Τα δεδομένα συγχρονίζονται από την εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στον χώρο του πελάτη προς το cloud, είτε με χρονοπρογραμματισμό είτε χειροκίνητα. Ο πελάτης μπορεί να διαβιβάσει συναλλαγές προς το cloud εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της εκάστοτε συναλλαγής. Σε διαφορετική περίπτωση δεν έχει δυνατότητα συγχρονισμού παλαιότερων συναλλαγών. 

 • Η τεχνική υποστήριξη σχετικά με τον τρόπο χρήσης, αλλα και τυχόν βλάβες της σουίτας, πραγματοποιείται από συνεργάτη/μεταπωλητή της εταιρίας, στο εξής “πωλητής”, σύμφωνα με τους μεταξύ τους συμφωνημένους όρους. Σε περιπτώσεις “πωλητής” μπορεί να είναι η ίδια η εταιρεία.

2.Προϋποθέσεις χρήσης

 • Ο πελάτης θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα  Windows 10.

 • Ο πελάτης, προκειμένου να λειτουργήσει όλες τις λειτουργίες του Simple, χρειάζεται εξοπλισμό (hardware) όπως: θερμικούς εκτυπωτές 80mm, οθόνες αφής, tablets και smartphones με λειτουργικό σύστημα android 4.0+ και ios6+, barcode scanners,switch, routers, access points, φορολογικούς μηχανισμούς ΕΑΔΦΣΣ τύπου Α κτλ, τα οποία ΔΕΝ του παρέχονται στην υπηρεσία Simple Live.

 • Ο πελάτης πρέπει να έχει σύνδεση internet ταχύτητας τουλάχιστον 1mbps από οποιονδήποτε πάροχο.

 

3.Γενικοί όροι

 • Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόπτει το Simple Live σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πελάτη με τους όρους της σύμβασης.

 • Η αγορά της υπηρεσίας ισοδυναμεί με κατάργηση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας SIMPLE.

 • Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για βλάβες του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Simple Live (υπολογιστές, switch, εκτυπωτές κλπ) ούτε για ασυμβατότητες του εξοπλισμού του πελάτη. 

 • Η εταιρεία έχει το δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής διακοπής της υπηρεσίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης αντίστοιχου τιμολογίου υπηρεσιών σχετικά με την υπηρεσία.

 • Ο πελάτης, είτε έχει συνδέσει το Simple Live με φορολογικό μηχανισμό ή πάρχοχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης  είτε όχι, υποχρεούται να εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά για κάθε συναλλαγή με πελάτη, τα οποία θα συνοδεύουν την παραγγελία. H εταιρεία και ο πωλητής δεν φέρουν καμία ευθύνη για μη συμμόρφωση του πελάτη με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 • Η υπηρεσία και η παρούσα σύμβαση δεν μεταβιβάζεται από τον πελάτη σε τρίτο πρόσωπο.

 • Η υπηρεσία Simple Live παρέχεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της. Η υπηρεσία είναι συνδρομητική και ο πελάτης τιμολογείται στην έναρξη κάθε μήνα για τις υπηρεσίες της σουίτας που έχει επιλέξει. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αλλάζει ελεύθερα τον τιμοκατάλογο της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του πελάτη, αναρτώντας τον πάντα στον ιστότοπό της. 

 • Για κάθε διένεξη μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

4.Διάρκεια

 

 • Η σύμβαση ορίζεται αορίστου χρόνου.

 • Ο πελάτης μπορεί να διακόψει οποτεδήποτε θέλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση, χωρίς να υποχρεούται να πληρώσει περαιτέρω της ως τότε συνδρομής του, μέσω της επιλογής "Απενεργοποίηση" στο Simple Live λογαριασμό του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πέντε ημέρες πριν την λήξη της συνδρομής, η υπηρεσία ανανεώνεται αυτόματα για έναν ακόμα μήνα και εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο.

 

 

5.Υποχρεώσεις-Παροχές C GROUP AE

 • Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία Simple Live και τις πρόσθετες υπηρεσίες που έχει αγοράσει ο πελάτης κατά την διάρκεια της σύμβασης, όποτε είναι διαθέσιμα.

 • Η σουίτα Simple Live και οι πρόσθετες υπηρεσίες και προγράμματα παρέχονται “as is” και “as available’ και δεν προσαρμόζονται σε εξατομικευμένα αιτήματα του πελάτη, ούτε όσον αφορά τις λειτουργίες ούτε τις επιδόσεις. 

 • Τα updates εκδίδονται με γνώμονα την καλύτερη και ταχύτερη χρήση του προγράμματος, καθώς και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμφωνεί με κάποια από τις αλλαγές, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρεούται σε ανάκλησή τους.

 • Για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν στην ασφάλεια ή/και την ακεραιότητα των δεδομένων ή τυχόν απειλών ή άλλων αδυναμιών των συστημάτων της, η εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα και τεχνικώς ενδεδειγμένα ανά περίπτωση μέτρα, όπως ενδεικτικά: (α) διακοπή της δικτυακής κίνησης από ή προς σημεία του δικτύου που συμμετέχουν ή συσχετίζονται με ενέργειες κατά της ασφάλειας και της ακεραιότητας των υπηρεσιών της εταιρείας, (β) διακοπή παροχής των υπηρεσιών.

 

6.Υποχρεώσεις Πελάτη

 • Ο πελάτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα και ορθότητα των στοιχείων του στην αίτηση σύμβασης.

 • Ο πελάτης υποχρεούται να γνωρίζει εγγράφως στην εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του, ιδίως τα στοιχεία τιμολογίου του και το e-mail επικοινωνίας του.

 • Τα τιμολόγια για τον πελάτη εκδίδονται από την εταιρεία κάθε μήνα και ο πελάτης μπορεί να τα βρει στην online σουίτα Simple live, κάνοντας log in στο λογαριασμό του Simple Live. H εταιρεία μπορεί να αποστέλλει τα τιμολόγια και να ενημερώνει τον πελάτη για τυχόν ληξιπρόθεσμη οφειλή στο e-mail που έχει δηλώσει ο πελάτης. Τιμολόγια για τον πελάτη μπορεί να εκδίδονται από τον πωλητή, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του πωλητή και της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση τα τιμολόγια δεν είναι διαθέσιμα στην online σουίτα. Σε περίπτωση λύσης της συμβατικής σχέσης μεταξύ εταιρείας και πωλητή, πωλητής καθίσταται η εταιρεία, η οποία παρέχει πλέον στον πελάτη το σύνολο των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους δικούς της συμβατικούς όρους. Προκαταβολές που έχουν δοθεί από τον πελάτη στον πωλητή για την υπηρεσία για χρονικό διάστημα άνω του μήνα δεν ισχύουν έναντι της εταιρείας.

 • Ο πελάτης ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά έναντι της εταιρείας για την εξόφληση των τιμολογίων για τις υπηρεσίες που του παρέχονται, εντός επτά ημερών από την έκδοσή τους.

 • Ο πελάτης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (π.χ. συχνή αλλαγή κωδικών, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κ.λπ.) για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι το «Όνομα Χρήστη» (username) και ο «Κωδικός Πρόσβασης» (password) χορηγούνται σε αυτόν για αυστηρά προσωπική χρήση. Σε περίπτωση απώλειας του «Κωδικού Πρόσβασης» (Password) του πελάτη ή χρήσης του από τρίτον, με ή χωρίς τη συναίνεση του πελάτη, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία με αποστολή e-mail στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών αυτής. Καθ’ όλο το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι να περιέλθει στην εταιρεία το προαναφερόμενο e-mail ενημέρωσης του πελάτη, ο τελευταίος ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί στην εταιρεία από την παράτυπη ή/και παράνομη χρήση των υπηρεσιών.

 

7.Τεχνική υποστήριξη

 • Η τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής, καθώς και η εκπαίδευση για τον τρόπο λειτουργίας της, γίνεται από τον πωλητή. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το πώς, πότε και με ποιους όρους πραγματοποιείται η τεχνική υποστήριξη καθορίζεται με  συμφωνία μεταξύ πελάτη και πωλητή. Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης στον πελάτη, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

 

8.Προστασία δεδομένων

 • Η εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, τα οποία αυτός έχει παράσχει και αυτά που θα τροποποιήσει αργότερα με έγγραφη δήλωσή του, μέχρι ο πελάτης να ζητήσει τη διαγραφή τους ή για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης ή για τη διαφύλαξη εννόμου συμφέροντος. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμβασης, για ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας, την αποστολή τιμολογίων, την αναβάθμιση του συστήματος και την ενημέρωση οφειλών. Επίσης, θα χρησιμοποιουνται για τη διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων και τη συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση.

 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, καθώς και των δεδομένων που υπάρχουν στην βάση δεδομένων της, προκειμένου να βελτιώσει την διαχείριση του πελατολογίου της και την προώθηση των προϊόντων της.

 • Η εταιρεία δεν θα προωθήσει ή γνωστοποιήσει τα στοιχεία και τα δεδομένα των βάσεων σε οποιονδήποτε τρίτο.

 • Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του και των δεδομένων του με έγγραφη αίτηση.

 • Η εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων που κάνει χρήση ο πελάτης.

 • Η εταιρεία υποχρεούται να διαφυλάσσει τα δεδομένα του πελάτη σε servers ιδιοκτησίας της ή μισθωμένους servers dedicated ή μη έως και 10 ημέρες μετά την τελευταία διακοπή της σύμβασης μεταξύ πελάτη - εταιρείας.

 • Η βάση δεδομένων του πελάτη φυλάσσεται σε SQL Database της Microsoft μέσω της υπηρεσίας AZURE.

 • Ο πελάτης υποχρεούται να είναι εναρμονισμένος με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων τρίτων που υπάρχουν στην βάση δεδομένων του. Τρίτα πρόσωπα, προσωπικά δεδομένα των οποίων έχουν συλλέγει και φυλάσσονται από τον πελάτη στην βάση δεδομένων, είναι ενημερωμένα σχετικά με την διαχείρισή τους από τον πελάτη. Η εταιρεία δεν έχει πρόσβαση ούτε επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τρίτων. Η εταιρεία σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες του πελάτη, όπως αυτές αποτυπώνονται στους παρόντες όρους.

 • Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση που δίνει στην βάση δεδομένων του Simple Live. Η εταιρεία δεν γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης του πελάτη (encrypted code) και δεν μπορεί να δώσει πρόσβαση σε άλλους χρήστες στην βάση αυτή. 

 • Η εταιρεία για την  πρόσβαση του πελάτη στην σελίδα simple live χρησιμοποιεί πρωτόκολλο  κρυπτογράφησης https (Secure Sockets Layer SSL) 

 • Κάνοντας log in στην υπηρεσία Simple Live ο server (διαμετακομιστής) μπορεί να καταγράφει τη διεύθυνση IP του πελάτη μαζί με την ημερομηνία και την ώρα σύνδεσης, καθώς και τυχόν σφάλματα αλλα και δεδομένα (data) τα οποία τα προκάλεσαν. Τα παραπάνω διατηρούνται σε ειδικά αρχεία (log files) για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμβασης, την ασφάλεια συστημάτων της εταιρείας, τη διασφάλιση άσκησης νομίμων αξιώσεών της και την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων.

 

9.Αποποίηση ευθύνης

 • Η εταιρεία, οι υπάλληλοί της, οι πωλητές ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές και πρόστιμα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της εφαρμογής ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας ή εφαρμογής, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.


 

10.Ανωτέρα βία

 • Η εταιρεία δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας λόγων που αποδίδονται σε ανωτέρα βία. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, δημόσιες ταραχές, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, αντικατάσταση του δικτύου χαλκού κλπ.

 

Παράρτημα: Όροι my-food.
11.Η υπηρεσία

 • Η υπηρεσία my-food είναι πρόσθετη υπηρεσία του Simple Live και παρέχεται με πρόσθετο κόστος στους συνδρομητές της υπηρεσίας Simple Live. Με την υπηρεσία my-food η εταιρεία παρέχει στον πελάτη, ο οποίος παρέχει υπηρεσία διανομής φαγητού/ποτού, μία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας τρίτοι χρήστες (στο εξής “καταναλωτές”) μπορούν να εγγράφονται και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές παραγγελίες. Οι καταναλωτές εγγράφονται στην υπηρεσία μέσω φόρμας εγγραφής (username password) ή κάνοντας login μέσω facebook ή μέσω google account. Ο πελάτης δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το μέσο εγγραφής, ούτε το username/password των καταναλωτών.

 • Ο πελάτης αναφέρει στο τιμοκατάλογο της υπηρεσίας τις τελικές τιμές των προϊόντων τους συμπεριλαμβανομένων όλων τον φόρων και λοιπών εξόδων. 

 • Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών του πελάτη προς τον καταναλωτή, τη μεταξύ τους σχέση και οποιαδήποτε διένεξη ή διαφωνία τους.

 • Η εταιρεία δεν ελέγχει και δεν έχει ευθύνη για τα δεδομένα που καταχωρούν οι καταναλωτές. Δεν ευθύνεται για τυχόν αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία ή για προσβλητικό, ανήθικο, ρατσιστικό κλπ περιεχόμενο που καταχωρούν οι χρήστες. 

12.Δεδομένα τρίτων

 • Στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας στον πελάτη συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταναλωτών μέσω της πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. Ο πελάτης υποχρεούται να είναι εναρμονισμένος με την κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και χρήση τους και οφείλει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά μόνο στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της διανομής φαγητού σε καταναλωτές. 

 • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε ειδικό πεδίο στην σουίτα SimpleLive link με την πολιτική προστασία δεδομένων του, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτήν οι καταναλωτές.

 • Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να στέλνει σε καταναλωτές μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προωθητικού χαρακτήρα (newsletter) μόνο εφόσον έχει τη συγκατάθεση των προσώπων αυτών, την οποία δύναται να δώσουν κατά την εγγραφή τους.

13.Πληρωμές

 • Ο καταναλωτής κατα την διάρκεια την ολοκλήρωση της παραγγελίας του μπορεί να επιλέξει τρόπο πληρωμής μέσω κάρτας ή μετρητών. 

 • Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει μετρητά ο πελάτης πρέπει να εισπράξει τα μετρητά από τον καταναλωτή κατα την παράδοση της παραγγελίας. 

 • Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει κάρτα, η εταιρεία εισπράττει το αντίτιμο από τον καταναλωτή και το ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό του πελάτη συγκεντροτικά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. Η διαδικασία εκκαθάρισης αγορών μέσω της αυτής της υπηρεσίας έχει επιπλέον κόστος που ορίζεται από τον ισχύων τιμοκατάλογο.  Η χρέωση του καταναλωτή γίνεται μέσω ανακατεύθυνσης σε πιστοποιημένο ίδρυμα πληρωμών.  

 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η υπηρεσία από τον πελάτη προς τον καταναλωτή δεν ολοκληρωθεί (πχ τα προϊόντα έχουν εξαντληθεί), ο πελάτης μπορεί μέσω από την σχετική οθόνη στον λογαριασμό του (SimpleLive) να επιλέξει την πίστωση του πελάτη εντός δώδεκα ωρών από την ώρα της παραγγελίας.  

14.Παράρτημα: Όροι Simple Pay

 • Η υπηρεσία simple Pay είναι πρόσθετη υπηρεσία του Simple Live και παρέχεται με πρόσθετο κόστος στους συνδρομητές της υπηρεσίας Simple Live. Με την υπηρεσία Simple Pay η εταιρεία παρέχει στον πελάτη, την δυνατότητα διασύνδεσης της εφαρμογής Simple με την εφαρμογή Viva POS του ιδρύματος πληρωμών Viva Wallet, επιτρέποντάς του έτσι να πραγματοποιεί χρεώσεις κάρτας χωρίς πληκτρολόγηση ποσού και ενημερώνοντας την εφαρμογή Simple. 

 • η εταιρεία είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Viva Wallet (ISV) και η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται μέσω επιπλέον προμήθειας ανα συναλλαγή που ορίζεται από τον ισχύων τιμοκατάλογο.  

bottom of page