1. Αντικείμενο της υπηρεσίας.

 • Με την παρούσα σύμβαση η C GROUP AE., καλούμενη στο εξής “εταιρεία”, που εδρεύει στην Αθήνα Μεσογείων 303, παραχωρεί στον αντισυμβαλλόμενο καλούμενο στο εξής “χρήστη” την χρήση της υπηρεσίας my-food. Η υπηρεσία my-food είναι μία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να κάνει ηλεκτρονική παραγγελία σε καταστήματα που παρέχουν υπηρεσίες διανομής φαγητού - ποτού (εφεξής καλούμενα “καταστήματα”). Η εγγραφή στην υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και όποιος εγγράφεται στη υπηρεσία αποδέχεται τους παρόντες όρους.

 • Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει χρήση συσκευής με σύνδεση στο internet και εγγραφή του χρήστη χρησιμοποιώντας e-mail ή συνδεόμενος μέσω της υπηρεσίας facebook login

 • Τα καταστήματα μπορούν να απορρίψουν την παραγγελία που θα λάβουν από τον χρήστη κατα την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.  


 

2.Πληρωμή

 • Στην τελική αναγραφόμενη τιμή της παραγγελίας συμπεριλαμβάνονται: η αξία των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, ο αναλογούν ΦΠΑ και κάθε άλλος φόρος, τα μεταφορικά έξοδα και κάθε άλλο πρόσθετο έξοδο.

 • Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να πληρώσει με μετρητά την ώρα της παράδοσης της παραγγελίας του ή με κάρτα (πιστωτική ή χρεωστική) . 

 • Στη δεύτερη περίπτωση η συλλογή των στοιχείων και η διεκπεραίωση της συναλλαγής γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον μέσω διακομιστή του ιδρύματος Viva.

 

2. Περιεχόμενο χρήστη.

 • Οι χρήστες μπορούν μέσω της πλατφόρμας να καταχωρούν κείμενα και άλλες πληροφορίες, οι οποίες στο εξης θα αναφέρονται ώς “Περιεχόμενο χρήστη”, όπως για παράδειγμα διευθύνσεις, τηλέφωνα, ονοματεπώνυμα κλπ.

 • Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί περιεχόμενο το οποίο είναι παραπλανητικό, υβριστικό, ρατσιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, προωθεί το φανατισμό ή τη βία.

 • Η εταιρεία έχει το δικαίωμα κατα την διακριτική της ευχέρεια να διαγράφει το περιεχόμενο χρήστη ή να διακόπτει την παρεχόμενη υπηρεσία, όταν παραβιάζονται οι παρόντες όροι.

 

3. Προστασία δεδομένων

 • Στα πλαίσια της εκπλήρωσης της υπηρεσίας η εταιρεία προωθεί/μεταβιβάζει τo μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου χρήστη σε βάση δεδομένων του καταστήματος από το οποίο επιθυμεί να κάνει παραγγείλει φαγητό/ποτό ο χρήστης. Κάνοντας παραγγελία μέσω της πλατφόρμας my-food ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι  το περιεχόμενο χρήστη (συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) μεταβιβάζεται από την εταιρία στο κατάστημα, το οποίο μπορεί να το αποθηκεύει, επεξεργάζεται, διαγράφει κλπ, σύμφωνα με τη δική του πολιτική. Τα καταστήματα μπορούν να δημοσιεύουν τους όρους προστασίας προσωπικων δεδομένων τους σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής. 

 • Η εταιρία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία αυτός έχει παράσχει και αυτά που θα τροποποιήσει αργότερα με έγγραφη δήλωσή του, μέχρι ο χρήστης να ζητήσει τη διαγραφή τους, εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση ή νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται από την εταιρία για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμβασης και για την υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων και εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα στοιχεία αυτά κατά την κρίση της και με απόλυτη διακριτική ευχέρεια.

 • Ο χρήστης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (π.χ. συχνή αλλαγή κωδικών, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κ.λπ.) για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο.

 • Η εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων που κάνει χρήση ο πελάτης.

 • Κάνοντας log in στην υπηρεσία, server (διαμετακομιστής) καταγράφει τη διεύθυνση IP του χρήστη μαζί με την ημερομηνία και την ώρα σύνδεσης, καθώς και τυχόν σφάλματα αλλα και δεδομένα (data) τα οποία τα προκάλεσαν. Τα παραπάνω διατηρούνται σε ειδικά αρχεία (log files) για όσο διάστημα αυτό χρειάζεται.
 

4. Αποποίηση ευθύνης

 • Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της ή άλλοι αντιπρόσωποί της δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για τυχόν  αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας ή εφαρμογής, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 • Η εταιρεία δεν εγγυάται για την καλή, γρήγορη και απροβλημάτιστη λειτουργία της υπηρεσίας, ούτε για διακοπή ή χειροτέρευση αυτής λόγω βλαβών, δυσλειτουργίας του συστήματος ή αλλων τεχνικών και μη προβλημάτων,

 • Η εταιρεία δεν προσφέρει κανέναν έλεγχο ή εγγύηση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ χρηστών και καταστημάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ταχύτητα εξυπηρέτησης, την ποιότητα των αγαθών και γενικότερα την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν παραπλανητικό ή αναληθές περιεχόμενο στου τιμοκαταλόγους των καταστημάτων ή για οποιαδήποτε αντιεπαγγελματική ή παράνομη συμπεριφορά εκπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων των καταστημάτων.


 

5. Γενικοί όροι

 • Χρήστες της υπηρεσίας επιτρέπεται να είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους.

 • Η εταιρεία έχει το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων ανα πάσα στιγμή, αναρώντας τις τροποποιήσεις στον παρόντα ιστότοπο.

 • Για κάθε διένεξη μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια των Αθηνών.